2019

Rapport 2019:42. Arkeologisk förundersökning. Skåne län, Skåne, Trelleborgs kommun, Trelleborgs stad, del av Västervång 2:25 och Tågarp 6:9, fornlämning Västra Tommarp 45 och Västra Tommarp 46
Tyra Ericson

Trelleborgs kommun avser att bygga bostäder inom delar av fastigheten Västervång 2:25 och inom fastigheten Tågarp 6:9, i norra delen av Trelleborg. Efter arkeologisk utredning valdes två objekt om 1 500 respektive 2 000 kvadratmeter för arkeologisk förundersökning. Sammantaget visar undersökningen att platserna besökts under olika tidsperioder, och utgör några av många noder i ett system av bo- och aktivitetsplatser. Fynden utgörs av små mängder slagen finta, fragment av kronhjortshorn samt en odaterad smälta av kopparlegering. Dessutom förekom mindre mängder makrofossil. Lämningarna dateras till tidigneolitikum, yngre bronsålder samt äldre järnålder. Inga fortsatta antikvariska insatser bedöms nödvändiga inom undersökningsområdet.