2021

Rapport 2021:185
Arkeologisk förundersökning
Östergötlands län, Östergötland, Norrköpings kommun, Borgs socken, fastighet Borg 17:6, fornlämning L2019:2230 och L2019:2231
Annika Helander och Peter Zetterlund

Arkeologerna, Statens historiska museer, har gjort en arkeologisk förundersökning invid två runda stensättningar i avgränsande syfte, inom del av fastigheten Borg 17:6, invid Klinga gård i Norrköpings kommun. Inget av intresse framkom under förundersökningen.