2016

Rapport 2016:1. Arkeologisk utredning, etapp 1. Örebro län, Västmanland, Lindesbergs kommun, Näsby socken, Heden 1:1.

Wivianne Bondesson

Efter beslut av Länsstyrelsen i Örebro län har Arkeologerna genomfört en arkeologisk utredning, etapp 1, inom fastigheten Heden 1:11 i Näsby socken, Lindesbergs kommun. Vid utredningen registrerades 82 lämningar varav 79 bedöms vara möjliga fornlämningar vars status fastställs vid eventuell etapp 2, utredningsgrävning. Tre objekt bedöms vara övriga kulturhistoriska lämningar. Objekten utgörs framför allt av kolningsanläggningar bestående av kolbottnar med i många fall tillhörande kolarkojor. Andra lämningstyper är stenbrott, gränsmärke och tjärdalar. Tjugotvå av objekten är möjliga lägen för stenåldersboplatser