2021

Rapport 2021:110
Arkeologisk undersökning
Skåne län, Skåne, Staff anstorp kommun, Flackarp socken, Flackarp 2:9, L1988:1493 (Flackarp 29:1)
Magnus Andersson

Södra stambanan mellan Lund och Arlöv är genom Trafikverkets försorg under utbyggnad till fyra spår på sträckan Lund–Arlöv. En ny VA-ledning planeras nu att läggas under järnvägen vid Flackarp. Därför behövs två mindre markområden tas i anspråk. På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län har en arkeologisk undersökning utförts av Arkeologerna, Statens historiska museer. Endast en anläggning påträffades inom området. Undersökningen bekräftade bilden från de arkeologiska undersökningarna under åren 2018 och 2019 att anläggningsfrekvensen avtar i sluttningarna ner mot Höje å.