2018

Rapport 2018:42. Arkeologisk förundersökning 2017. Skåne, Staffanstorps kommun, Knästorp socken, Knästorp 1:6, 1:15, 1:24 och Vesum 3:1, fornlämning Knästorp 17, 18 och 23
Kennet Stark

Trafikverket planerar en utbyggnad av väg 108 mellan trafikplats Lund södra och Staffanstorp. Arkeologerna har utfört en arkeologisk förundersökning inom det planerade arbetsområdet som berör fornlämningarna Knästorp 17, 18 och 23.

Fornlämningarna består av boplatslämningar från germansk järnålder med tyngdpunkt i folkvandringstid–vendeltid med fyndmaterial av exceptionell karaktär och detta endast cirka två kilometer från den samtida centralplatsen vid Uppåkra.

Föregående undersökningar visar att man på platsen bedrivit bronsgjutning och bronshantverk, där fynden av en hjälmbleckspatris och ett bronsgaltbeslag samt spiralguld indikerar på annat än vardagsföremål.

Undersökningar av platsen har stor potential att öka förståelsen av den regionala samhällsstrukturen under germansk järnålder.