2017

Rapport 2017:74. Arkeologisk utredning steg 2 och förundersökning 2016, Skåne, Sjöbo kommun, Sövde socken, fastighet Assmåsa 4:56, fornlämning Sövde 66:1, 391, 392 och 393. Författare: Mathilda Kjällquist med bidrag av Anna Broström, Ola Magnell och Fredrik Strandmark

Trafikverket ska ändra sträckningen av riksväg 13 mellan Sjöbo och Ystad, vid Assmåsa i Skåne. Den nya väglinjen går delvis genom Snogeholmsjöns äldre utbredning, som idag är våtmark. Den skär också genom fornlämningen Assmåsa bytomt. Därför gjordes en arkeologisk utredning steg 2 och en mindre förundersökning i september 2016. En översiktlig paleoekologisk och kvartärgeologisk undersökning utfördes också.

Vid utredningen hittades få arkeologiska lämningar och fynd i våtmarken. Två nya fornlämningar upptäcktes: en stenåldershärd med keramik och flinta, och en del av en nyare kavelbro i form av fem timmerstockar lagda på rad. Därutöver gjordes två separata arkeologiska fynd; en bit tillslagen flinta, samt ett ovanligt fynd i form av ett björnben med skärspår från äldre stenålder. Vid förundersökningen inom fornlämningen Assmåsa bytomt (Sövde 66:1) hittades ingenting av arkeologiskt intresse. De få lämningar som upptäcktes tolkas som solitära fynd. Det innebär att det är osannolikt att det finns lämningar av vetenskapligt värde i direkt anslutning till dem. Därför föreslogs inga ytterligare antikvariska åtgärder.