2018

Rapport 2018:71. Arkeologisk förundersökning 2017. Skåne, Kristianstad och Östra Göinge kommuner, Färlöv, Kviinge och Knislinge socknar, väg 19, fornlämning Färlöv 112:1, Kviinge 49, 50, 57, 59 och 61, Knislinge 98 och 99
Tyra Ericson & Annika Knarrström

Trafikverket avser att bygga ut väg 19 mellan Bjärlöv och Broby. Efter arkeologisk utredning steg 2 valdes sju platser ut för arkeologisk
förundersökning: område A, H, M södra, M norra, P, U och W. Dessa platser blev föremål för arkeologisk förundersökning hösten 2017. Förundersökningen utfördes dels genom en fördjupad kart- och arkivstudie, dels genom kartering och sökschaktsgrävning. Inom område A, P och W berördes förhistoriska boplatslämningar under plöjd mark. Boplatslämningarna erhöll, framför allt genom 14C-dateringar men även genom fynd av keramik, dateringar till skilda förhistoriska perioder, huvudsakligen olika delar av stenåldern och den tidigare delen av järnåldern.

Inom område H och M norra berördes fossil åkermark. De undersökta röjningsrösena erhöll också spridda 14C-dateringar, där flertalet
ligger inom tidsramen 1300–1800-tal e.Kr. Inom område M södra och U berördes bebyggelselämningar från historisk tid, huvudsakligen 1800-tal. Inom område M fanns lämningar efter två byggnader, en brunn och en gårdsplan med flera strukturer. Inom område U förefaller bebyggelselämningarna ha sin tyngdpunkt utanför vägområdet.

Gårds- eller torplämningarna inom område M södra föreslås för bevarande eller arkeologisk undersökning. Efter att skogen avverkats inom område H och område M norra bör samtliga röjningsrösen och andra strukturer dokumenteras med RTK-GPS och beskrivas, innan vägbygget påbörjas. Utöver de förundersökta platserna finns ytterligare ett område, FMIS Östra Broby 132:1 (område Z), som föreslås för arkeologisk undersökning om det inte kan undantas från exploatering.