2017

Rapport 2017:83. Arkeologisk utredning, steg 1, 2017, Kronobergs län, Småland, Älmhults kommun, Stenbrohult och Virestad socknar.
Författare: Anne Carlie

Trafikverket planerar att bygga om väg 23 delen Älmhult-Ljungstorp på en sträcka av cirka 10 kilometer. En arkeologisk utredning, steg 1 i form av en översiktlig byråinventering (arkiv- och kartstudier) och en fältbesiktning har utförts. Vid fältbesiktningen besöktes 16 lokaler inom det planerade vägområdet, där ny mark kommer att röjas för nya avfarter, förstärkning av lokalvägar, vägbreddning mm. Vid besiktningen påträffades ett litet område med fossil åker (röjningsrösen) på lokal Nyholmen Väst samt ett enstaka röjningsröse på lokal Röshult Väst. Lämningarna bedöms ha en begränsad kunskapspotential, varför inga fortsatta antikvariska åtgärder föreslås.