2016

Rapport 2016:19. Arkeologisk utredning steg 1, 2015. Kronobergs län, Småland, Växjö kommun, Växjö socken
Författare: Nathalie Hyll med bidrag av Kennet Stark

Trafikverket planerar för en ny trafikplats vid Fagrabäcksrondellen. Därför har en arkeologisk utredning steg 1 utförts. Arbetet omfattade både en byråinventering och inventering i fält. Inom utredningsområdet påträffades ett antal nya forn- och kulturlämningar vilka utgjordes av en fossil åker och åtta större och mindre områden med stenbrott/täkter. Den fossila åkern daterades till förhistorisk tid. Den omfattande
stenbrytningen i området visar på ett ansenligt nyttjande av områdets naturresurs för urberg (granit). Inga synbara spår efter bearbetningstekniken kunde iakttas varför en datering inte har varit möjlig. Sannolikt har nyttjandet av naturresursen haft en lång brukningstid. Har graniten varit av så god kvalitet att man här har hämtat byggnadsmaterial i form av grundsten till stadens tidiga stenhusbebyggelse?