2020

Rapport 2020:12
Arkeologisk utredning
Skåne, Helsingborgs kommun, Kropps socken, Väla 7:4 och 7:9
Mathilda Kjällquist

Helsingborgs stad planerar att utvidga Väla södra industriområde. Arkeologerna vid Statens historiska museer, Lund, har därför gjort en arkeologisk utredning, för att ta reda på om det finns okända fornlämningar inom det aktuella området. Utredningen har gjorts genom en arkivsökning och en fältinventering. Vid arkivsökningen noterades bland annat koncentrationer av fosfat inom delar av området. Vid fältinventeringen hittades bearbetad flinta. Resultaten innebär att en fortsatt utredning i form av sökschaktning rekommenderas, eftersom fornlämningar kan finnas inom området.