2018

Rapport 2018:62. Arkeologisk utredning. Skåne län, Skåne, Lunds kommun, Vallkärra socken, Vallkärratorn 7:2, 8:80 och 8:88, Vallkärra 14:1
Tyra Ericson och Kennet Stark

En arkeologisk utredning har utförts inom fastigheterna Vallkärratorn 7:2, 8:80 och 8:88, Vallkärra socken. Exploateringsområdet
omfattar ca 20 000 kvadratmeter. Utredningen inleddes med sonderande metalldetektering. Därvid tillvaratogs 29 metallföremål i form av bland annat muskötkulor och knappar, som kan härledas till det danska härlägret från slaget vid Lund 1676.

Därefter grävdes 13 sökschakt med en sammanlagd yta av 660 kvadratmeter med grävmaskin. Under matjorden påträffades 22 anläggningar, tolkade som 14 gropar, tre härdar och fem stolphål. Flertalet av dem tolkas tillhöra en förhistorisk boplats. Inom boplatsområdet påträffades rikligt med slagen flinta, varav en skrapa och ett fragment av en slipad flintyxa tillvaratogs.

Bevarande eller arkeologisk förundersökning förordas för boplatsen, jämte en fördjupad metalldetekteringsinsats för det danska lägret.