2017

Rapport 2017:2. Kalmar län, Småland, Kalmar stad och kommun, Valnötsträdet 8, fornlämning Kalmar 94. Författare: Stefan Larsson & Magnus Stibéus  m. fl.

I samband med arbeten för gestaltning och ombyggnation inom kvarteret Valnötsträdet i Kalmar gamla stad  har fem arkeologiska förundersökningar utförts i 2014, augusti–september 2015 samt mars, juni och september 2016. Resultaten har fördjupat det kunskapsläge som skapats genom de förundersökningar som gjordes 2011–2013. Inom fastigheten finns lämningarna efter en tät stenhusbebyggelse som har få paralleller inom nordiskt område. Sammanfattningsvis uppvisar området ett av det medeltida Skandinaviens mest genomförda, monumentala urbana rum. Undersökningarna har varit av stort värde både som underlag för plan och gestaltningsarbetet och för förståelsen av Kalmar Gamla Stad. Den kunskap som skapats kommer att utgöra väsentliga bidrag till den fortsatta forskningen kring den förindustriella urbaniseringen i Östersjöområdet och Norden.