Från den magnifika klippan Gullberg och Skansen Lejonet sköttes försvaret av Göteborg under krig och oroligheter. Nu undersöks resterna av de äldsta försvarsanläggningarna från medeltid och historisk tid.

Sedan 2017 pågår undersökningar av de äldre fästningslämningarna på Gullberg i omgångar. Orsaken är att Trafikverket planerar för en ny järnväg, Västlänken. Västlänkens spårdragning kommer att anläggas i dagschakt för tunnel under Gullberg och påverkar fornlämning Göteborg 135:1 i tunnelmynningarna.

Skansen Lejonets kraftiga gråstenstorn på Gullberg är ett av Göteborgs tydligaste och mest framträdande historiska landmärken vid infarten till staden. Gullbergs strategiska läge är förutsättningen för skansens placering. Den har en utmärkt försvarspunkt vid älven utan närbelägna höjder och är än idag en monumental anläggning, med utsikt.

Medeltida vallar och murar

Höjden Gullberg nämns redan under 1200-talet och under tidigt 1300-tal finns uppgifter om ett fäste, Gullbergshus. Fästet på Gullberg har angripits och bränts ner och återuppbyggts ett flertal gånger. Därför förekommer lämningar efter både tidigare och senare aktiviteter på Gullberg och en viktig uppgift blir att särskilja dessa. Vi kommer att prioritera lämningar som t. ex. vallar och murar från medeltiden och fram till 1687, från Gullbergshus och Gullbergsfäste.

En fråga vi söker svar på är vilken roll Gullbergs äldre fästen spelade för försvaret av nedre Göta älv. Vilken roll hade fästet för den urbana utvecklingen i Göta älv-området? Vad var förhållandet till fästet gamla Älvsborg och den urbana miljön handelsstaden Nya Lödöse?

Ett mycket välbevarat tornrum har hittats under utgrävningarna. Foto: Markus Andersson, Arkeologerna CC-BY
I tornrummet hittades bland annat ett solur. Här syns trappan. Foto: Markus Andersson, Arkeologerna CC-BY

Läs mer

Du kan läsa mer om det spännande projektet och förundersökningen i  flera rapporter. Dessa är ”Gullberget och Skansen Lejonet”, ”Gullbergs vallar” eller Göteborgs stadsmuseums rapport ”Gullbergs fäste under Skansen Lejonet”.