Stolphål, en ugn, härdar och andra spår efter människorna som levde i Bälinge under tidig järnålder hittades vid en utgrävning hösten 2017. Kanske låg det en gård på platsen?

Undersökningsområdet i Bälinge låg på ett flackt krön på en höjdrygg i ett höglänt område, nära Bälinge kyrka. I bildens mitt ligger avbanade jordmassor i större och mindre högar invid undersökningsytan. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Från slutet av november till strax innan jul 2017 utförde personal från Arkeologerna slutundersökningar av två platser, fornlämningarna Raä Bälinge 67 (nordost om Alingsås) och Raä Siene 223 (sydväst om Vårgårda) i Västergötland. Undersökningarna gjordes eftersom Trafikverket planerar en ny sträckning för väg E20. Båda fornlämningarna var kända från en arkeologisk utredning 2015 och en avgränsande förundersökning från samma år.

Att utföra slutunderökningar under senare delen av året är ur väderlekssynpunkt alltid vanskligt, men vi klarade oss undan snöstormar, tjäle och kallt väder. Stundtals täcktes grävningsytorna av ett tunt snötäcke, men det smälte snart undan.

Inom Bälinge 67 var lämningarna koncentrerade på en ca 1000 kvadratmeter stor yta och gav intryck av att ha uppkommit i samband med en särskild verksamhet, skild från ett boende. Anläggningarna utgjordes av en grop, fyra härdar, nio kokgropar och tio stolphål, troligen har alltså en mindre byggnad funnits på platsen.

Flera keramikbitar hittades vid undersökningen i Bälinge. Petra Nordin visar här upp en del av en tunn mynningsbit till ett keramikkärl. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Cirka 11 km nordöst om Bälinge ligger Siene 223. Lämningarna var fler och fanns spridda över en mer än dubbelt så stor yta som i Bälinge. Särskilt många härdar och stolphål noterades. Flera av stolphålen fanns i områdets centrala del. Tyvärr korsade här en nutida väg och nedgrävda kablar undersökningsytan, vilket försvårar tolkningen om vad de arkeologiska lämningarna representerar. Men sannolikt har här legat ett eller flera hus. Totalt registrerades 21 gropar, 38 härdar, 2 kokgropar, 47 stolphål och 1 ugn. Men vi hittade även bränd lera, keramik- och slaggbitar samt bit av en slagen flinta. Samtliga lämningar uppfattas höra från en gårdsstruktur.

Från de tidigare undersökningarna finns dateringar från romersk järnålder i Bälinge och förromersk järnålder i Siene. Vad lämningarna representerar och om dateringarna är typiska för respektive plats kan vi förhoppningsvis klargöra när vi fått våra prover analyserade.

Läs mer om resultatet i rapporten

Ett stort antal härdar hittades i Siene. Många var tunna och låg direkt på berg. På bilden syns flera mörkfärgningar i den ljusa avbanade undersökningsytan. Flera kunde kategoriseras som härdar. Foto: Arkeologerna (CC-BY)