2018

Rapport 2018:118. Arkeologisk undersökning. Västra Götalands län, Västergötland, Alingsås och Vårgårda kommun, Bälinge och Siene socken, Bälinge 6:7 och Siene 1:4, fornlämningarna Bälinge 67 och Siene 223
Jörgen Streiffert

Inför planerad byggnation av ny sträckning av väg E20 mellan Alingsås och Vårgårda har Arkeologerna, Statens historiska museer utfört arkeologiska undersökningar av fornlämningarna Bälinge 67 och Siene 223. Inom förstnämnda undersöktes en verksamhetsplats från romersk järnålder. Flera kokgropar och smidesslagg från närbelägna härdar påträffades. I Siene framkom lämningar efter bronsålderstida aktiviteter och en äldre järnåldersboplats.