En silverskatt med gamla mynt som låg gömd under kyrkans golv liksom 200 skelett och ett runstensfragment. Det hittades av arkeologerna när Hagby kyrka renoverades.

Hagby kyrka med sakristian från 1400-talet närmast. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Hagby är en av Sveriges bäst bevarade rundkyrkor och ligger strax söder om Kalmar. Den är en av endast åtta medeltida rundkyrkor som finns kvar i dag. På grund av ett hussvampsangrepp så var kyrkan tvungen att saneras och därför gjordes en arkeologisk undersökning 2014. Undersökningen är ett komplement till en omfattande undersökning på 1960-talet.

Jesu gravkyrka i Jerusalem anses ha inspirerat till byggandet av våra rundkyrkor. Det var välbeställda personer under medeltiden som lät uppföra kyrkorna vid sina gårdar, till exempel biskopar och ärkebiskopar. Tidpunkten för när de byggdes är inte helt klar men dateringar till perioden 1170-1240-talet förekommer.

Tusenårigt meddelande

I en av gravkamrarna hittades ett kalkstensfragment med fyra runor inristade. Runtexterna på gravmonumenten omtalar oftast att en eller flera personer uppförde gravmonumentet över en familjemedlem.

Den runristade stenen med texten …r auk… Det kan tolkas som att det var två personer som lät uppföra gravmonumentet över någon: det ena namnet slutar på ..r och … Foto: Arkeologerna (CC-BY)

På fragmentet har runorna …R  AUK …. (och) ristats in. Kanske var kyrkogården i bruk långt tidigare och det lilla runstensfragmentet kan härröra från ett tidigkristet gravmonument, från 1000-talet eller 1100-talets början. Det finns dock inga andra indikationer på vare sig äldre gravar eller en tidig kyrka.

Nästan 200 människoskelett påträffades också i rund- och vapenhus, däribland i tre gravkammare.

Silverskatten

Arkeolog Johan Stenvall med en del av de drygt 120 mynten från 1200-talets gömda och glömda myntskatt. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

I en liten grop, ungefär två decimeter djup, hade fler än 100 mynt gömts undan. Gropen var grävd i golvet i rundhuset och förmodligen har mynten legat i en pung. Troligen hamnade den där under orostider. Fyndet innehåller mynttyper som det råder oenighet om bland numismatiker när de är präglade. Dateringarna spänner från 1200-talets andra hälft till mitten av 1300-talet.

På 1960-talet påträffades 1000 mynt i kyrkan så totalt har omkring 1200 mynt hittats. Fyndet är därmed ett av de största från fastlandets kyrkor. Det här är också andra gången en silverskatt påträffades i golvet i kyrkan. År 1889 hittades en del av kyrkans medeltida liturgiska föremål, bland annat två paténer och kalkar, vilka sannolikt hade gömts undan Gustav Vasas silverkonfiskation på 1500-talet.

Kyrkans byggnadshistoria

Inget talar för att bottenvåningen ursprungligen skulle ha varit planerad som en profan eller världslig våning för den person som lät bygga kyrkan, något som tidigare förelagits. Däremot har stora förändringar skett i kyrkans byggnadshistoria. Ursprungligen har det funnits en takkonstruktion där en pelare burit upp ett tak. I ett senare skede har denna takkonstruktion förändrats radikalt, när istället fyra pelare troligen har burit upp fem kryssvalv. Det finns uppgifter om att valven rasade år 1666 och därefter byggs ett träinnertak istället.

Idag är kyrkan åter öppen efter den stora renoveringen.

Läs mer om uppdraget i rapporten Hagby kyrka, undersökningar 1965-1967 och 2014-2015