En mindre arkeologisk undersökning genomförs under några veckor i juni 2024 vid Tingaröds by, cirka 15 kilometer väster om Ystad. Vid förundersökningen hittades stenkonstruktioner, en brunn och gropar som kopplas till den historiska byn men även en förhistorisk boplats. 

Området är beläget i ett vackert, böljande landskap. Den första schaktningen är precis avslutad och undersökning av de framkomna lämningarna har påbörjats. Foto: Arkeologerna CC BY

Undersökningen görs eftersom EON Energidistribution AB planerar för ny ledningsdragning i området. Tidigare undersökningar har visat på lämningar både från den historiska byn och en förhistorisk boplats i området.

Ett böljande fullåkerslandskap

Trakten karaktäriseras av ett vackert böljande skånskt fullåkerslandskap med utskiftade gårdar. Redan under 1700-talets senare del initierade Rutger Macklean skiftesreformer, vilket resulterade i att byarna splittrades och gårdarna byggdes upp på nya platser, spridda i landskapet. I ett skånskt perspektiv är området relativt outforskat arkeologiskt, då inga stora infrastrukturprojekt eller utbyggnader av byarna har gjorts.

Byn Tingaröd

Tingaröds by omnämns i skriftliga källor första gången 1406. Namnet är sammansatt av två delar som bildar namnet Tinggärde eller Tingare, vilket skall tolkas som ”inhägnad tingsplats”. Det har alltså över tid skett en viss förvanskning av namnet som fått ändelsen -röd, vilket istället betyder röjning (dvs nyetablering).  I närområdet finns också en gravhög med namnet Tingshög.

Den äldsta kända kartan dateras till år 1698 och visar en relativt gles gårdsbebyggelse på ömse sidor om bygatan och en mindre bäck. Det äldsta kartmaterialet redovisar ingen bebyggelse på platsen för undersökningen men däremot en avgränsad yta som eventuellt skulle kunna vara markering av äldre tomtmark. Undersökningsområdet går också rakt över den inhägnade bygatan.

Karta över byn Tingaröd daterad 1698 (beskuren). Undersökningsområdet är markerat med lila.

Vid förundersökningen hittades stenkonstruktioner, lager, en brunn och gropar som kopplades samman med den historiska byn. Frågor som undersökningen ska försöka belysa är exempelvis när byns bebyggelse etablerades och hur ekonomin såg ut. Finns det till exempel spår efter andra näringar än jordbruk, så som hantverk?

En förhistorisk boplats

Närområdets forn- och kulturlämningar visar på ett kontinuerligt bruk av landskapet sedan förhistorisk tid. I Skurups kommun finns flera runstenar från yngre järnålder och även några praktfynd är kända. Kunskapen om boplatserna och bebyggelsen är dock begränsad och i sammanhanget är därför spåren efter den boplats som identifierats vid Tingaröd spännande. Boplatsen har preliminärt daterats till perioden folkvandringstid–vendeltid.

Vid förundersökningen hittades lager, gropar och stolphål som troligen tillhör den förhistoriska boplatsen och vi hoppas nu kunna fördjupa kunskapen om dessa lämningar. Intressanta frågor är exempelvis hur boplatsen kan karaktäriseras och om den på något vis kan belysa byns tillblivelse.

 

Matjorden som togs bort vid schaktningen avsöktes kontinuerligt med metalldetektor. Här syns ett par exempel på de fynd som gjordes. En medeltida bältessölja i kopparlegering. Foto: Arkeologerna CC BY
En yngre sölja av mindre modell, i silver. Kanske till en finare sko? Foto: Arkeologerna CC BY