Amatörarkeologi

Hur gammalt är egentligen gravfältet i din hemby? Vilka historier bär ruinerade borgar, kyrkor och torp på? Det lokala kulturarvet lämpar sig väl för olika typer av amatörarkeologiska undersökningar, under förutsättning att de leds av yrkeskunniga arkeologer. Kulturarvet ska användas och brukas. Vi engagerar oss gärna i amatörarkeologiska samarbeten.

Fornlämningarna skyddas av Kulturmiljölagen. Det innebär att ingrepp i dem inte kan göras hur som helst. Undersökningar som är tänkta att utföras av historisk nyfikenhet, alltså av forskningsintresse, måste förberedas noggrant, och det krävs både djupgående historisk och arkeologimetodisk kunskap för att få tillstånd från länsstyrelsen för detta.

Låt oss planera ditt lokalhistoriska projekt tillsammans. Det kan röra sig om allt från översiktliga fornminnesinventeringar till långtgående utgrävningsprojekt. Vi står för den arkeologiska och logistiska kompetensen och du för engagemang, arbetskraft och finansiering. Amatörarkeologiska projekt kan bedrivas i samarbete med exempelvis föreningar, folkhögskolor eller turistorganisationer.

Kontakt

Göran Tagesson Annika Nordström
Arkeolog Arkeolog
010-480 81 68 010-480 80 42

Dela sidan på