Stadsodling är ingen ny företeelse, tvärtom – de äldre städerna var betydligt grönare än dagens stadsmiljöer. Med hjälp av nya metoder och analyser under 2000-talet har stadsbornas odlingar undersökts arkeologiskt i allt större utsträckning. Den nya forskningen visar att trädgårdsodling var en viktig del i tidigare generationers vardagsliv, både under medeltid och tidigmodern tid.

Kartbild över Skänninge från 1713.
På kartan över den östgötska staden Skänninge från år 1713 är de tomter som borgarna använde för odling markerade med gult och grönt. Lantmätaren har inte ritat ut trädgårdsodlingar på de bebyggda tomterna. Lantmäteristyrelsens arkiv: D98:5.

Den allra största mängden arkeologiskt växtmaterial, som nu sammanställs i projekt ”Porsöl, palsternacka och persilja”, kommer från arkeologiska undersökningar i framför allt städer, från Lund i söder till Falun och Gävle i norr. Sammanställningen visar bland mycket annat att kål, rovor, persilja och dill var vanliga köksväxter under större delen av den tusenårsperiod som studeras. Men i materialet finns det frön, kärnor och andra spår efter ytterligare ett hundratal andra mer  eller mindre vanliga kryddväxter, rotfrukter och grönsaker, som också har odlats och använts i matlagning.

Teckning av odling i Kalmar.
Teckning som visar hur odlingarna såg ut på ett generellt plan under andra halvan av 1600-talet i Kalmar. Den är baserad på resultatet från flera utgrävningar på Kvarnsholmen i Kalmar. Teckning: Jens Heimdahl, Arkeologerna.

Med den kunskap som finns idag verkar det inte som att alla stadsbor hade odlingar på sina stadsgårdar. Men de som vi har undersökt har visat sig ha vissa återkommande och gemensamma drag. Ett av dessa var att kålgården (köksträdgården) var placerad längst bak, från gatan räknat, på den ofta långsmala stadtomten. På medeltiden låg bostadshusen mitt på tomten för att senare flyttas fram ut mot gatan, men kålgårdens mer privata placering behölls långt fram i tiden.

Karta från 1826
Karta från år 1826 som visar brukspatron M. E Ekelunds stadsgård med trädgård i Norrköping. I trädgården fanns odlingskvarter, bersåer och ett lusthus. Lantmäteristyrelsens arkiv: 0581:1002

Kålgården var ofta omgiven av plank eller staket i trä, som höll objudna gäster ute och skapade ett gynnsamt mikroklimat för odling. I odlingen fanns också ofta en brunn, som användes i hushållet och för bevattning. Allra längst bak på tomten fanns ofta en, eller flera rektangulära trälådor, där hushållets avfall samlades och komposterades för att sedan blandas i odlingsjorden.

Bild på odling och människor från sekelskiftet i Linköping.
Köksträdgårdsodling i centrala Linköping kring sekelskiftet 1900. I bakgrunden syns Domkyrkan. Foto: Didrik von Essen, Östergötlands museum.

Stadsborna fortsatte att odla på sina tomter långt fram i tiden, åtminstone in på 1800-talet. Flera arkeologiska undersökningar visar att de större städerna förtätades då i samband med industrialiseringen och många av de då flera hundra år gamla odlingarna ersattes med byggnader eller småindustrier.

Läs mer:

Lindeblad, K. 2006. Den gröna staden. (red) Larsson, S. Nya stadsarkeologiska horisonter. RAÄ FoU projekt.  Stockholm.

Lindberg, S. & Lindeblad, K. 2013. Stadsbornas odlingar. Hedvall, R., Lindeblad, K. & Menander (red). Borgare, bröder och bönder. Arkeologiska perspektiv på Skänninges äldre historia. Linköping.

Tagesson, G & Carelli, P. 2016 (red). Kalmar mellan dröm och verklighet. Konstruktionen av den tidigmoderna staden. Linköping.

EU logotyp jordbruksfonden färg