2017

Rapport 2017:118. Arkeologisk utredning, etapp 1. Uppsala län; Uppland; Östhammars kommun; Dannemora, Films, Morkarla, Skäfthammars, Hökhuvuds och Hargs socknar
Alf Ericsson och Niclas Björck

Arkeologerna, Statens historiska museer, har under augusti 2016 utfört en arkeologisk utredning, etapp 1, med anledning av att Vattenfall Eldistribution AB avser att anlägga en ny 32 kilometer lång kraftledning mellan Dannemora och Harg i Östhammars kommun, Uppsala län. Utredningsområdet, som uppgår till 192 hektar, löper huvudsakligen genom skogstrakter, men som här och var bryts av uppodlade dalgångar och lerslätter. I anslutning till dessa öppna stråk förekommer förhistoriska gravar, boplatser och fossil åkermark. Generellt är det dock lämningar från historisk tid – och då inte minst järnbruksepoken – som präglar bygden. I trakterna runt Österbybruk, Gimo och Harg har bruken haft stor ekonomisk betydelse och en betydande inverkan på kulturlandskapet. Förutom talrika bergshistoriska lämningar förekommer också många skogsbrukslämningar i form av kolbottnar och kolarkojor.

Vid utredningen nyregistrerades tre områden med skogsbrukslämningar (kolbottnar och kolarkojor), en kvarnlämning med tillhörande dammvall, en stensättning (forngrav), en äldre färdväg (kyrkväg), en stenvalvbro och en lägenhetsbebyggelse (torplämning). Två möjliga boplatslägen har också identifierats.

Dessutom påträffades en dammvall för ängsvattning och grunderna till två ängslador. Dessa tillhör ett stort komplex med lämningar i Igelsbygda, tillkomna inom ramen för ett intensifierat ängsbruk. Syftet torde vara ett stort behov av foder till hästarna på Gimo bruk.