2019

Rapport 2019:76. Arkeologisk utredning 2019. Skåne, Burlövs kommun, Burlövs socken, fastighet Åkarp 4:4 m.fl .
Nathalie Hyll

I samband med att Burlövs kommun skall detaljplanelägga ett område i östra utkanten av tätorten Åkarp, har en arkeologisk utredning utförts av ett 4,3 hektar stort område. Inga fornlämningar fanns registrerad i området men närområdet är rikt på fornlämningar.

Vid den arkeologisk utredningen togs sökschakt upp i större delen av området. Inom schakten påträfades två koncentrationer med under mark bevarade lämningar. Utifrån de topografska förhållandena tolkas de utgöra två olika enheter, belägen på var sida om ett äldre bäckdrag och våtmarksområde. Lämningarna har preliminärt bedömts som boplatslämningar och utgörs av gropar, stolphål, härdar och olika kulturpåverkade lager. En preliminär datering, grundad på de få artefakter som framkom, antyder en neolitisk härkomst för det ena området och en yngre härkomst till yngre bronsålder/äldre järnålder för det andra.

Om de konstaterade fornlämningsområdena inte kan undantas från exploatering föreslås de bli föremål för en arkeologisk förundersökning, för att klargöra deras vetenskapliga potential. Tillsammans utgör de 34 % av utredningsområdet, det vill säga cirka 14 600 m2