2022

Rapport 2022:99
Arkeologisk undersökning
Uppsala län, Uppland, Tierps kommun, Vendels socken, fastighet Vendel 1:2 m.fl ., fornlämning L1939:4120, L1940:9349, L1940:9609 och L1941:668
Anton Seiler med bidrag av Maria Lingström och Magnus Lindberg

Arkeologerna vid Statens historiska museer har genomfört ett antal arkeologiska schaktövervakningar i Karby och Allerbäcke i de centrala delarna av Vendels socken, i norra Uppland. Åtgärden föranleddes av mark arbeten i form av nedläggning av rör och anläggningar för enskilt avlopp till privata bostäder. Ett femtiotal arkeologiska lämningar påträffades vid schaktövervakningarna. Dessa framkom vid sju av nio berörda fastigheter. De vanligaste typerna var stolphål och olika typer av lager, följt av gropar, härdar och syllstenar.