2015

Rapport 2015:5. Arkeologisk utredning. Västra Götalands län, Bohuslän, Munkedals kommun, Håby socken, Håby Lycke 1:6
Bengt Nordqvist

Utredningsområdet är beläget i en fornlämningsrik trakt med flera stenålders-, brons- och järnålderslämningar. Området berörde huvudsakligen ett höglänt bergsparti, där själva undersökningsområdet kantades av kända gravlämningar och stenåldersboplatser. Vid undersökningen påträffades inom fem delytor bland annat ett stort antal härdar och gropar samt flera stolphål. De föremål som förekom är typiska för yngre järnålder. De fem delytorna föreslås gå vidare till förundersökning om exploatering blir aktuell.