2021

Rapport 2021:99
Arkeologisk utredning, etapp 2
Östergötlands län, Linköpings kommun, Ledbergs socken, del av fastighet Ledberg 10:1, fornlämning L2021:2564
Annika Helander och Peter Zetterlund

Arkeologerna SHM har genomfört en utredning etapp 2 inom fastigheten Ledberg 10:1, Linköpings kommun, inför planerad försäljning av tomter. Lämningar av boplatskaraktär samt en brandgrav framkom inom området. Brandgraven har 14C-daterats till yngre bronsålder medan en av boplatslämningarna har daterats till mellanmesolitikum.