2021

Rapport 2021:148
Arkeologisk undersökning 2020
Skåne län, Skåne, Vellinge kommun, Hököpinge socken, fastighet Hököpinge 68:5, fornlämning L1989:2789 (Hököpinge 15:1)
Tyra Ericson

Under hösten år 2020 undersökte Arkeologerna, Statens historiska museer ett cirka 5 000 kvadratmeter stort område inom fastigheten Hököpinge 68:5. Vellinge kommun avser att bygga en skola inom delar av fastigheten. Undersökningen berörde delar av fornlämningen L1989:2789 (Hököpinge 15:1).

Vid undersökningen framkom fyra eller möjligen fem stolpbyggda hus samt ett stort antal härdar och gropar. Bebyggelsen kunde utifrån fyndmaterial och kol 14-analys dateras till tre faser: mellersta/yngre bronsålder, förromersk/äldre romersk järnålder samt yngre romersk järnålder/folkvandringstid.

Fyndmaterialet bestod av keramik samt mindre mängder bearbetad flinta, djurben och bränd lera. En del av den brända leran kan ha utgjort delar av en kupolugn. Bland ett i övrigt blygsamt makrofossilmaterial fanns även mer än 1 700 förkolnade frön av oljedådra, deponerade i en grop under bronsålderns period IV/V.