2017

Rapport 2017:132 Arkeologisk undersökning. Östergötlands län, Östergötland, Norrköpings kommun, Kvillinge socken, fastighet Gräslinge 1:20 och Lida 1:2, fornlämning Kvillinge 212–215
Ann Westermark

Arkeologerna har utfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning med anledning av schaktning för VA-utbyggnad i Kvillinge socken, Norrköpings kommun. Schaktningen skedde i närheten av de kända fornlämningarna Kvillinge 21:1, Kvillinge 94:1 och Kvillinge 95:1. Den arkeologiska undersökningen genomfördes 20–25 oktober 2016. Längs med schaktningsövervakningens bägge sträckor, A och B, påträffades förhistoriska boplatslämningar i form av härdar, kokgropar, gropar och stolphål samt fynd av bearbetad kvarts, en stenyxa och förhistorisk keramik.