2021

Rapport 2021:119
Arkeologisk förundersökning
Skåne län, Skåne, Helsingborgs kommun, Helsingborgs socken, fastighet Ramlösa 5:3, fornlämning L1987:7904
Iohannes Miaris Sundberg

I samband med Helsingborg kommuns detaljplanearbete gällande fastigheten Ramlösa 5:3 berördes delar av ett tidigare känt boplatsområde. Arkeologerna vid Statens historiska museer utförde därför under hösten år 2020 en arkeologisk förundersökning av fornlämning L1987:7904. Inom en cirka 600 kvadratmeter stor yta påträffades totalt 40 arkeologiska kontexter som huvudsakligen bestod av härdar och kokgropar, men även enstaka gropar, stolphål och rännor. Flertalet anläggningar var välbevarade vilket troligtvis beror på att det inom hela schaktet fanns ett äldre eroderat matjordslager som skyddat lämningarna.

Fyndmaterialet bestod av enstaka keramikskärvor, ett bronsbeslag, en malsten samt enstaka slagna flintor, varav ett slipat fragment. Den undersökta delen av fornlämningen tolkas som ett boplatsområde där matlagning varit den primära aktiviteten. Resultat av 14C-analyser visar att platsen brukats från yngre bronsålder till en bit in i förromersk järnålder. Inga ytterligare arkeologiska undersökningar föreslås för den berörda delen av fornlämningen då den vetenskapliga potentialen bedöms vara begränsad.