2024

Arkeologisk förundersökning 2023
Skåne län, Skåne, Staff anstorps kommun, Uppåkra socken, fastighet Hjärup 4:6, fornlämning L2022:2172
Nathalie Hyll

Under sommaren 2023 genomförde Arkeologerna vid Statens historiska museer (Lund) en arkeologisk förundersökning inom ett registrerat boplatsområde väster om Jakriborg, sydväst om Lund. Orsaken var att Acrinova AB har ett utvecklingsprojekt som ska bebygga ett cirka 17 000 kvadratmeter stort område som idag utgör åkermark.

Förundersökningen hade föregåtts av en arkeologisk utredning som hade konstaterat att det inom området fanns bevarad fornlämning i form av ett större boplatsområde (L2022:2172). Resultatet från aktuell undersökning visar att det framkom bevarade boplats- och aktivitetslämningar från bronsålder och förromersk järnålder samt potentiella barngravar från romersk järnålder.

Fornlämningen bedöms ha god vetenskaplig potential för frågeställningar kring såväl kronologi, bebyggelsestuktur och organisation liksom frågor kring begravningsritualer och relationer till närliggande känt gravmaterial.