2016

Rapport 2016:32. Arkeologisk utredning. Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Fjärås socken, Duvehed 2:14. Glenn Johansson

I maj 2015 utfördes en arkeologisk utredning inom en del av fastigheten Duvehed 2:14 i Fjärås socken, Kungsbacka kommun. Utredningen föranleddes av Kungsbacka kommuns detaljplaneläggning av området. Det berörda området utreddes genom schaktgrävning med maskin. Vid utredningen framkom en hittills okänd fornlämning. De påträffade lämningarna bestod av stolphål, gropar samt en ränna. Lämningarnas
karaktär pekar mot en datering till järnålder.