2015

Rapport 2015:100. Arkeologisk förundersökning. Östergötland, Linköpings kommun, Vreta kloster socken, Kungsbro 1:758, RAÄ 258
Britt Ajneborn

Med anledning av att BoKlok Housing planerar att uppföra bostäder på fastigheten Kungsbro 1:758, har en arkeologisk förundersökning genomförts inom delar av fastigheten. Den arkeologiska förundersökningen föranleds av att det aktuella arbetsföretaget kommer att beröra en registrerad lämning, RAÄ 258, en förhistorisk boplats. Området som berörs av arbetet består av åkermark och är cirka 12 800 kvadratmeter stort och beläget direkt öster om Stjärnorpsvägen, norr om samhället Berg, cirka 1,5 mil norr om Linköping.