2021

Rapport 2021:113
Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2
Uppsala län, Uppland, Knivsta kommun, Knivsta socken, fastigheterna Vrå 1:150, 1:11, 1:655, 1:14, 1:82, 1:35, 1:110 och Vrå 1:111, fornlämning L2021:4063
Wivianne Bondesson

Arkeologerna, Statens historiska museer har genomfört en arkeologisk utredning i Alsike, Uppland. Vid utredningen utredningsgrävdes två objekt från en tidigare etapp 1 utredning, samt att två nya objekt registrerades inom tillkommande utredningsområde; möjliga gravar och ett möjligt boplatsläge. Det sistnämnda visade sig vid utredningsgrävningen vara boplatsområde. Utredningen ska fungera som planeringsunderlag inför utarbetandet av en detaljplan. Idag är området delvis bebyggt med villor på stora tomter. Däremellan är framför allt gammal odlingsmark.