2021

Rapport 2021:59
Arkeologisk utredning, steg 2
Skåne län, Skåne, Lomma kommun, Borgeby socken, fastighet Borgeby 15:22 och 15:18, fornlämning L2021:2001, L2021:2002, L2021:2004 och L2021:2005
Håkan Aspeborg

Under mars månad år 2021 utförde Arkeologerna, vid Statens historiska  museer en arkeologisk utredning med sökschakt av fastigheterna Borgeby 15:22 och 15:18, i Borgeby nordost om Bjärred, Skåne. Orsaken var att JM Bygg planerar att uppföra bostäder inom området. Vid utredningen påträffades 1 brunn, 1 dike, 26 gropar, 1 gropsystem, 5 härdar, 2 lager, 4 rännor och 66 stolphål. Stolphålen låg ställvis i kluster vilket indikerar att huslämningar finns här. I schakten påträffades också  slagen flinta från neolitikum, bronsålder och äldre järnålder. Vid metall detektering i schakten påträffades ett dräktspänne i brons från äldre romersk järnålder, ett medeltida kopparmynt och en medeltida sölja i kopparlegering. Lämningarna påträffades inom fyra separata ytor eller boplatsområden som nu erhållit erhållit fornlämningsnummer i Fornsök. De föreslås bli föremål för arkeologisk förundersökning.