2020

Rapport 2020:74. Arkeologisk förundersökning 2020. Skåne, Lomma kommun, Borgeby socken, fastighet Borgeby 15:20, fornlämning L2019:1301
Nathalie Hyll med bidrag av Håkan Aspeborg, Torbjörn Brorsson, Per Lagerås och Santeri Vanhanen

Under vårvintern 2020 förundersöktes ett cirka 6 000 kvadratmeter stort område inom fastigheten Borgeby 15:20 inför detaljplaneläggning. I förundersökningsschakten framkom bebyggelselämningar i form av välbevarade stolpbyggda hus från bronsålder och äldre järnålder, men också en rännformad hydda med trolig datering till yngre stenålder.

Fyndmaterialet består främst av keramik där en liten kopp, tolkad som ett byggnadsoffer, utmärker sig. Anläggningstätheten var större än förväntat och förutom lämningar efter hus finns även gropar, härdar och rännor som visar på boplatsaktiviteter som kan ingå i bebyggelsestrukturer. Den samlade bedömningen är att lämningarna utgör den norra utkanten av ett större boplatsområde, med bebyggelse och aktiviteter under flera förhistoriska perioder.

De dateringar som erhållits pekar på ett utnyttjande av platsen under flera skeden och fortsatt undersökning kan bland annat belysa frågor om platsen var kontinuerligt i bruk eller om man återkommit vid flera tillfällen. Fornlämningen är inte avgränsad utan fortsätter huvudsakligen i sydlig riktning. Eftersom fornlämningens vetenskapliga potential bedöms vara stor så föreslås fortsatt undersökning om inte platsen för lämningarna kan undantas från exploatering.