2019

Rapport 2019:66. Arkeologisk utredning steg 2, 2019. Skåne, Lomma kommun, Borgeby socken, fastighet Borgeby 15:20
Nathalie Hyll

I samband med att Lomma kommun skall detaljplanelägga för en förskola, i nordöstra utkanten av Borgeby samhälle, har en arkeologisk utredning utförts av ett 6750 kvadratmeter stort område. Inga fornlämningar fanns registrerade i området men i samband med kommunens detaljplanearbete ingick denna fastighet i ett av de områden som pekats ut som arkeologiskt intressanta.

Vid den arkeologiska utredningen togs fem sökschakt upp i två öst–västligt orienterade rader. Inom schakten påträfades sammanlagt 48 arkeologiska objekt bedömda som förhistoriska under mark bevarade lämningar. Lämningarna bestod av framför allt gropar, eldstäder och stolphål. Den samlade preliminära tolkningen är att lämningarna utgör boplatslämningar. I matjorden och i ytan på några av anläggningarna fanns inslag av slagen, och ibland retuscherad, finta.

En preliminär datering, grundad på lämningarnas karaktär och det omgivande fornlämningsbeståndet, antyder en härkomst till bronsåldern eller järnåldern. Vid en exploatering föreslås större delen av undersökningsområdet gå vidare till förundersökning för att klargöra lämningarnas karaktär, datering och komplexitet.