2016

Rapport 2016:73. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning 2016. Skåne län, Lomma kommun, Borgeby socken, fastighet 23:6, Borgeby 11:1 och 48:1
Författare: Bengt Söderberg & Kennet Stark med bidrag av Mikael Larsson

Vid schaktningsövervakning i samband med rörläggning vid Borgeby slott dokumenterades spår efter vallgravarna tillhöriga en vikingatida ringborg som var föremål för en arkeologisk undersökning 1998. Fyndet gör det möjligt att med större exakthet rekonstruera ringborgen.