2016

Rapport 2016:27. Arkeologisk förundersökning. Västra Götalands län, Bohuslän, Stenungsunds kommun, Jörlanda socken, Bråland 2:7, Jörlanda 228:1.

Gundela Lindman

Med anledning av detaljplanarbete för Stora Höga industriområde i Stenungsunds kommun utfördes en arkeologisk förundersökning av tomten för Bråland Västergård i Jörlanda socken. Byn har äldsta skriftliga belägg till 1500-talet, men inom den aktuella tomten kunde inga spår som var äldre än 1700–1800-tal noteras; sannolikt har gården etablerats under första hälften av 1800-talet.

Fyndmaterialet var övervägande från 1900-talet och huslämningarna var påtagligt demolerade och förstörda. Inga bebyggelselämningar påträffades utanför de kartlagda husen. Ur antikvarisk synpunkt bedömdes därför att inga fortsatta insatser kunde anses vara motiverade.