2020

Rapport 2020:108. Arkeologisk undersökning. Östergötlands län, Linköpings kommun, Viby, Sjögestads, Rappestads och Vikingstads socknar,  fornlämning L2010:7278, L2010:6530 och L2011:9716 m.fl . (Viby 3:1–2, Sjögestad 37:2 m.fl .)
Annika Helander

Utsikt Bredband AB arbetar med bredband på landsbygden i Linköpings kommun. Arkeologerna, Statens historiska museer, har genomfört schaktningsövervakningar i samband med markarbeten som utförts inom eller i nära anslutning till fornlämningar. Efter undersökning och dokumentation av framkomna lämningar kunde bredbandet anläggas som planerat.