2022

Rapport 2022:80
Arkeologisk förundersökning och kompletterande arkeologisk utredning steg 2, 2021
Skåne län, Skåne, Trelleborgs kommun, Dalköpinge socken, fastighet Dalköpinge 2:1>2, L2021:1105, L2021:1108 och L2021:1111
Håkan Aspeborg, Magnus Anderson, Iohannes Miaris Sundberg, Felicia Hellberg, Per Lagerås, Kennet Stark och Santeri Vanhanen

Trelleborgs kommun har för avsikt att etablera en kriminalvårdsanläggning inom delar av fastigheten Dalköpinge i östra Trelleborg. På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne har därför en arkeologisk förundersökning genomförts av Arkeologerna i Lund under november och december månad år 2021. Förundersökningsområdet är totalt 213 600 kvadratmeter stort och visade sig innehålla omfattande lämningar av olika karaktär och med en stor kronologisk spännvidd.

Lämningar från yngre stenålder påträffades inom fyra mindre ytor. Inom tre av dessa fanns hus eller hyddor och inom den fjärde flatmarksgravar. Bland fynden kan nämnas två fragmenterade flintdolkar. Två ytor med lämningar från bronsålder dokumenterades. En yta bestod av huslämning medan den tredje utgjordes av en överplöjd gravhög. Lämningar från järnåldern dominerade och förekom över större delarna av förundersökningsytorna. Inom området påträffades 26 järnåldershus. Husen var välbevarade och de flesta husen hade bevarade spår av
väggar. Av fynden och husen att döma härrör lämningarna endast från äldre järnålder. Sannolikt tillhör de flesta övriga anläggningar som brunnar, gropar, gropsystem och härdar också äldre järnålder.

Lämningarna har framöver stor potential att belysa frågor om bebyggelsens struktur samt relationerna mellan gravplats och bebyggelse.