2021

Rapport 2021:77
Arkeologisk undersökning
Östergötland län, Östergötland, Linköpings kommun, Vreta Klosters socken, fastighet Vreta Kloster 1:8, fornlämning L2019:7522, L2020:6564, L2020:6565, L2020:6566, L2020:6602, L2020:6604, L2020:6619
Rikard Hedvall och Annika Konsmar

Vid en arkeologisk schaktningsövervakning i nära anslutning till Vreta klosterkyrka, Östergötland, påträffades flera fornlämningar och fynd från järnålder till tidigmodern tid. Det mest anmärkningsvärda och unika var en okänd begravningsplats där Vretas tidigaste kristna individer blev begravda. De äldsta gravarna har daterats till 900-talet, men begravningsplatsen har även använts under 1000-talet och eventuellt 1100-talets förra hälft. En uppskattning av kyrkogårdens storlek talar för att kanske drygt 1000 gravlagda finns på platsen, där män, kvinnor och barn har begravts.

Vid den här tiden var Vreta en elitär miljö med en stormannagård och kanske även en benediktinsk kommunitet, innan det cisterciensiska nunneklostret etableras senast år 1162. På begravningsplatsen undersöktes 19 gravar. Den osteologiska analysen visade att både kvinnor, män och barn gravlagts. Den äldsta var i 80-årsåldern men det fanns också tre spädbarn. Två av männen hade stridsskador där i alla fall en hade överlevt detta. Analysen har även visat en mängd andra skador och sjukdomar. Ett spädbarn hade en läkt armskada som uppkommit vid födseln, en osteologiskt ovanlig iakttagelse. Några individer hade fått föremål med sig i graven, en amulett i form av en björnklo, en kniv och ett tyskt silvermynt från 1000-talet.

Även boplatslämningar från folkvandringstid och vikingatid/tidig medeltid, en fyndplats av fragment av ett perforerat kärl, samt del av en gårdstomt/bytomt som tillhört Vretas kaplan på 1600-talet påträffades. I den vikingatida/tidigmedeltida boplatslämningen fanns keramikfragment från kokkärl men även kol från tibast som eventuellt kan ha nyttjats i ett medicinskt syfte. Boplatsen är samtida med kyrkogården och kan ha ingått i det gårdskomplex som har funnits i Vreta.