2017

Rapport 2017:100. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands län, Norrköpings kommun, Norrköpings stad, Kvarteret Grepen, Klinga Borg 17:6, fornlämning Norrköping 403.
Katarina Sköld

Förundersökningsområdet vid Kvarteret Grepen, Klinga Borg 17:6, fornlämning Norrköping 403, var cirka 1 400 kvadratmeter stort och arkeologiska lämningar påträffades inom ett cirka 900 kvadratmeter stort område.

Det fanns bebyggelselämningar i form av stolphål, gropar, härdar/kokgropar en eventuell brunn och ett röjningsröse. Stolphålen och härdarna bildar tillsammans en plats för ett hus. Fornlämningen har tolkats som en liten gård med tillhörande gårdstun från förromersk järnålder. Förundersökningen begränsades till undersökningsområdet för den planerade exploateringen. Fornlämningen är endast avgränsad inom detta område och bedöms fortsätta mot söder och sydost, utanför den kontrollerade ytan.