2017

Rapport 2017:101. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands län, Östergötland, Linköpings kommun, Vårdsbergs socken, Himna 11:4, Vårdsberg 278:1.
Katarina Sköld och Alf Ericsson

Arkeologerna har genomfört en arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte inom en del av Vårdsberg 278:1, en gård/bytomt efter Himna Storgård. Boplatslämningar påträffades inom tre områden. Inom områdena fanns koncentrationer av stolphål, härdar, syllstenar och kulturlager vilket talar för att det bör finnas flera hus. Inom två delområden fanns också diken som sammanfaller med bytomtsgränsen i det historiska, rektifierade kartmaterialet.

Bland fyndmaterialet fanns ett silvermynt präglat i England av Æthelred II (978–1016). Myntet är av Helmet typ vilka präglades cirka år 1003–1009 i Oxford av myntmästare Æthelric. 14C-analysen visar på dateringar från slutet av förromersk järnålder, vendeltid och medeltid.