2015

Rapport 2015:63. Arkeologisk förundersökning invid Tölö kyrka, Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Tölö socken, Tölö 5:38, RAÄ Tölö 124:1.
Petra Nordin och Jessica Andersson

Under två dagar i april genomfördes en avgränsande förundersökning av boplatsen Tölö 124:1. I schakten fanns förhistoriska boplatslämningar och två husgrunder från nyare tid. Bland fyndmaterialet kan nämnas keramik, slagg, ett bränt ben, ett svallat flintmaterial från äldre stenålder (sandarna) och ett flintmaterial från yngre stenålder samt yngre rödgods och fragment av kritpipa.