2020

Rapport 2020:82
Arkeologisk utredning och förundersökning
Västra Götalands län, Västergötland, Herrljunga kommun, Tarsleds socken, Horsby 2:60, Tarsled 43:1–3, Tarsled 70:1
Pär Connelid och Gisela Ängeby

Del av fastigheten Horsby 2:60 ingår i Herrljunga kommuns detaljplaneläggning för bostäder med mera. Inför projektet utförde Arkeologerna tillsammans med Kula AB en arkeologisk utredning. Utredningen visade att planområdet innehöll fossila odlingslämningar i form av röjningsrösen. Sedan tidigare tre registrerade gravar inom området kommer förses med skyddszoner och undantas exploatering. De fossila odlingslämningarna har efter utredningen blivit föremål för arkeologisk förundersökning i form av detaljkartering och utgrävning av ett urval rösen. Dateringar på kol från  undersökta rösen visar ett första ianspråktagande av marken för odling under yngre bronsålder.