2019

Rapport 2019:138. Arkeologisk utredning. Skåne län, Skåne, Lunds kommun, Vallkärra och Håstad socknar, längs väg 936, fornlämningarna L1989:8288, L1988:2247, L1986:8053 och L2019:4427–4429
Tyra Ericson med bidrag av Iohannes Miaris Sundberg

En arkeologisk utredning har utförts inom området för en planerad gång- och cykelväg (GC-väg) på nordvästra sidan väg 936 mellan Stångby och Håstad. Efter kart- och arkivstudier och besiktning valdes ett utredningsområde (A) ut för metalldetektering och fyra (B–E) för sökschaktsgrävning.

Vid metalldetekteringen påträffades bland annat muskötkulor från slaget vid Lund 1676 och delar av två fbulor från järnåldern. De senare kan indikera att en skadad grav kan fnnas på platsen.

Sökschaktsgrävningarna påvisade medeltida lämningar inom Håstads gamla bytomt (södra delen av utredningsobjekt E) samt förhistoriska boplatser inom delar av utredningsobjekten C, D och E. Bevarande eller arkeologisk förundersökning förordas för berörda delar av såväl bytomt som boplatser