2018

Samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom Arrie, Västra Ingelstad och Östra Grevie, längs väg 101.
Rapport 2018:1. Arkeologisk utredning. Skåne län, Malmö stad och Vellinge kommun, Glostorp, Arrie, Västra Ingelstad och Östra Grevie socknar, fornl. Arrie 11:1, 16 och 17 samt Östra Grevie 40:1
Annika Knarrström

I november 2017 genomfördes en arkeologisk utredning längs väg 101, mellan Käglinge och Östra Grevie. Trafikverket planerar att anlägga en ny gång- och cykelväg mellan Käglinge och Arrie samt anlägga trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid orterna Arrie, Västra Ingelstad och Östra Grevie. Utredningen visade att ett par kända fornlämningar skulle beröras av de planerade arbetena, Arrie bytomt samt en förhistorisk boplats i norra delen av Östra Grevie. Arbetsbredden vid de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna samt den norra delen av gång- och cykelvägen var dock för snäv för att arkeologiska schaktningar skulle vara genomförbara. Inom den södra delen av gång- och cykelvägen verkställdes emellertid arkeologiska sökschaktningar, varvid lämningar från en förhistorisk boplats (Arrie 17) samt en enskiftesgräns (Arrie 16) påträffades. Boplatsen föreslås för arkeologisk förundersökning.