2017

Rapport 2017:121. Arkeologisk förundersökning. Arkeologisk undersökning. Östergötlands län, Östergötland, Motala kommun, Motala socken, Innerstaden 2:1, Motala 299 och 300
Katarina Sköld, Annika Helander och Fredrik Molin med bidrag av Linus Hagberg och Peter Zetterlund

Under åren 2008–2013 har Arkeologerna och Stiftelsen Kulturmiljövård genomfört arkeologiska undersökningar i Motala i nordvästra Östergötland. Undersökningarna har utförts inom fem arbetsområden centralt i Motala, i anslutning till Motala ström och Göta kanal.

Centralt i Motala, norr om Motala ström, har Arkeologerna undersökt ett gravfält från förromersk järnålder och en boplats från mesolitikum. Gravfältet består av åtta stensättningar och en mittblocksgrav, men endast tre bendeponier. Lämningarna tolkas därför snarare som en rituell miljö, där kremeringar har utförts, än som ett ordinärt gravfält från perioden. De mesolitiska lämningarna, försiktigtvis daterade till mellan 6 000 och 4 000 f Kr, bestod uteslutande av ett fyndmaterial med bland annat mikrospån och skrapor i kvarts och flinta, samt produktionsavfall från tillverkning av mikrospån i kvarts. Platsen, som har legat vid kanten av en grund sjö eller våtmark, ska ses som en del av en betydligt större boplats från samma tidsperiod.