2020

Rapport 2020:33. Arkeologisk undersökning. Stockholms län, Uppland, Sollentuna kommun, Sollentuna socken, Haken 19 och 20, Sollentuna 47:1 (L2015:5386) samt Sollentuna 434 (L2013:4603)
Louise Evanni och John Hamilton

Arkeologerna, Statens historiska museer utförde under sensommaren och hösten 2017 en arkeologisk undersökning av del av fornlämningarna Sollentuna 47:1 (L2015:5386), ett gravfält och boplats, samt Sollentuna 434 (L2013:4603), en mindre skålgropslokal.

Vid den arkeologiska undersökningen påträffades boplatslämningar i form av ett hus i den norra delen av undersökningsområdet som daterades till äldre romersk järnålder, och ett terrasshus i två faser med dateringar till yngre romersk järnålder och folkvandringstid. Vidare undersöktes drygt 20 gravar med dateringar från folkvandringstid till vikingatid med en tyngdpunkt i vendeltid.

Förutom dessa lämningar påträffades en aktivitetsyta från bronsålder med skärvstenslager och stora härdgropar med deponerade keramikkärl.