2015

Rapport 2015:107. Arkeologisk förundersökning. Stockholms län; Södermanland; Södertälje kommun; Tveta socken; Almnäs 5:2 och Tveta-Valsta 4:1; Tveta 10:1, 11:1, 134:1 och Tveta 167:1.

John Hamilton

Efter ett beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län har det genomförts en arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte. Förundersökningen skedde inför anläggande av nytt verksamhetsområde av Södertälje kommun. Berörda fornlämningar var ett gravfält, två bytomter och en lägenhetsbebyggelse. För en av bytomterna och lägenhetsbebyggelsen, föreslås korrigerad avgränsning utifrån resultaten av sökschaktningen. De nyupptäckta konstruktionerna utgörs av husgrunder, varav en efter en gårdssmedja.