2015

Rapport 2015:88. Arkeologisk förundersökning. Småland, Kalmar län, Kalmar kommun, Hagby socken, Fastighet Hagby 16:1 och 16:5, RAÄ 138 m.fl. Hagby socken
Johan Stenvall

En arkeologisk förundersökning gjordes under mars 2015 inom fastigheterna Hagby 16:1 och 16:5, Hagby socken, Kalmar kommun. Anledningen var att Hagby skola planerar för utbyggnad av skolområdet i form av en ny byggnad, nya tillfartsvägar och utökat skolområde väster om nuvarande skola. Det nyplanerade skolområdet berör ett registrerat fornlämningsområde RAÄ 138:2 och 3, Hagby sn, och i omedelbar närhet har boplatslämningar från stenålder påvisats (RAÄ 138:1). Sammanlagt 15 schakt togs upp inom undersökningsområdet (fig 3). På ett par platser togs även större ytor upp. Totalt uppgick schakten till omkring 670 löpmeter (eller cirka 1200 kvadratmeter).

Övervägande del av schakten innehöll inga fornlämningar men i undersökningsområdets nordligaste del påträffades tre förhistoriska lämningar i form av två stenskodda stolphål och en härd, som undersöktes och togs bort. Det är sannolikt att områdets nordligaste del kan innehålla ytterligare boplatslämningar på grund av att det också är platsens bästa boplatsläge. Dessutom har boplatslämningar påträffats endast cirka 25 meter nordost om de nu påträffade lämningarna. Denna del ska dock inte bebyggas. I övriga delar av området söderut påträffades inga fornlämningar.

Efter avslutad undersökning, då också de påträffade lämningarna är undersökta och borttagna, föreslår Arkeologiska uppdragsverksamheten vid Statens historiska museer, inga ytterligare åtgärder.