2015

Rapport 2015:41. Arkeologisk undersökning samt antikvarisk kontroll 2014. Fjärrvärmeledning mellan Örtofta och Landskrona, etapp 1. Skåne, Landskrona kommun, Saxtorp och Tofta socken, fornlämning Saxtorp 68 och Tofta 47
Adam Bolander

Landskrona Energi, Öresundskraft och Lunds Energi planerar en utbyggnad av fjärrvärmenätet längs en 29 km lång sträcka mellan Örtofta och Landskrona. Efter arkeologisk utredning steg 2 delades sträckan in i två deletapper, där etapp I omfattar rubricerade objekt i Landskrona kommun medan etapp II omfattar objekt i Kävlinge och Eslövs kommuner. I denna rapport redovisas etapp I.

En arkeologisk undersökning gjordes av Häljarp 13:1 samt en antikvarisk kontroll av Tågerup 1:1 under april 2014. Den särskilda undersökningen inom Häljarp 13:1 utfördes genom att en 430 kvadratmeter stor schaktyta togs upp. Den innehöll totalt 13 anläggningar, fördelade på 6 härdar, 4 kokgropar och tre stolphål. Merparten av dem var koncentrerade till ett ca 15 m brett stråk i den östra delen. Inga fynd tillvaratogs. Inga bebyggelsestrukturer kunde påvisas. Möjligen rör det sig om en tillfällig rast-/viloplats, alternativt en del av en eldkultplats med datering i övergången av äldre och yngre bronsålder. Den antikvariska kontrollen av schaktningsarbetena på Tågerup 1:1 påvisade en komplex lagersekvens med goda bevaringsförhållanden för organiskt material. I flera avseenden fanns likheter med den sekvens som dokumenterats inom den välkända grav- och boplatsen Saxtorp 3.

Utöver det flintavslag som tidigare tillvaratagits framkom inget ytterligare material. I händelse av framtida exploatering i anslutning till de båda objekten, så bör resultaten från föreliggande undersökning beaktas. I Häljarp så har fornlämningen en utbredning utanför aktuellt undersökningsområde och är således inte totalundersökt. I Tågerup kunde endast indikationer på mänsklig aktivitet samt goda bevaringsförutsättningar för desamma påvisas genom den begränsade undersökningen. Ett större underlag skulle krävas för att få ett grepp
om lämningens karaktär.